REGULAMIN ZAJĘĆ „WROCLAW MARATHON TEAM”

1. Organizatorem cyklu zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” jest Gmina Wrocław- Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.
2. Zajęcia biegowe mają na celu promocję aktywnego trybu życia oraz rekreacji ruchowej, jak jednego z elementów zdrowego trybu życia, a także promocję Wrocławia, jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowany na konkurencje biegowe, w tym również ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.
4. W treningach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w treningu biegowym.
5. W treningach mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania, również początkujący.
6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania, zaakceptowania
i podpisania niniejszego regulaminu.
7. Zajęcia biegowe „WROCLAW MARATHON TEAM” odbywać się będą cyklicznie, 2 razy w tygodniu
dla każdego z miejsc spotkań we Wrocławiu: Stadion Olimpijski i park Grabiszyński w okresie
od 2 marca do 27 września 2019 r. (z wyłączeniem dni świątecznych). Zaleca się przybycie 15 minut wcześniej. Trening zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku treningów. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailową lub telefoniczną.
9. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych trenerów, wyznaczonych do tego przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.
10. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń trenera.
11. Zaleca się, aby Uczestnicy zajęć mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania
oraz do aktualnych warunków pogodowych.
12. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom, którzy w jakikolwiek sposób przeszkadzają
lub naruszają bezpieczeństwo innych Uczestników zajęć.
14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania treningów, jak również pracy prowadzących zajęcia.
15. Zaleca się regularne uczestnictwo w zajęciach w celu osiągnięcia optymalnego przygotowania do startu w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie oraz 37. PKO Wrocław Maratonie.
16. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć
i materiałów wideo z wizerunkiem Uczestników, wykonywanych podczas treningów i imprez biegowych, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki.
18. Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłata w kwocie 39 złotych uiszczana jest do 10 dnia każdego miesiąca,
a w przypadku rozpoczynania zajęć, przed pierwszym treningiem na konto bankowe Gminy Wrocław – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, 51- 612 Wrocław al. I. J. Paderewskiego 35, o numerze: 44 1020 5226 0000 6602 0416 4851 z dopiskiem WMT – imię i nazwisko uczestnika. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi, bez względu na frekwencję Uczestnika.
19. Dla Uczestników, którzy rozpoczną zajęcia najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. oraz wykażą minimum 90 % frekwencji podczas zajęć, Organizator umożliwia udział w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie i/lub 37. Wrocław Maratonie przy uiszczeniu najniższej opłaty startowej (limit 50 miejsc). O kolejności miejsc decyduje najwyższa frekwencja
na zajęciach. W powyżej określonych przypadkach Organizator pomaga przy załatwianiu spraw formalnych.
20. Miejsce startowe uzyskane w sposób opisany w pkt. 19 jest przypisane imiennie i nie może zostać zbyte, ani odstąpione innej osobie. W przypadku zaistnienia określonej niniejszym punktem okoliczności, osoba, jako nieuprawniona nie zostanie dopuszczona do udziału w półmaratonie.
21. Warunkiem rozpoczęcia zajęć biegowych WROCLAW MARATHON TEAM jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zapoznanie się, akceptacja i podpisanie regulaminu zajęć WROCLAW MARATHON TEAM oraz klauzuli informacyjnej,
a także dokonanie opłaty określonej w pkt. 18.
22. Limit Uczestników zajęć wynosi 200 osób. O przyjęciu do grupy biegowej decyduje kolejność wpłat.
23. Organizator zapewnia Uczestnikom grupy biegowej WROCLAW MARATHON TEAM:
1) pełną obsługę trenerską podczas trwania cyklu zajęć,
2) gwarancję wzięcia udziału w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie i/lub 37. Wrocław Maratonie
w przypadku określonym w pkt. 19,
3) zapewnienie dostępu do szatni VIP uczestnikom 7. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, w przypadku
gdy uczestnictwo uzyskane zostało w sposób określony w pkt 19.
24. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.
25. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników treningów. Jednocześnie informuje, że nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w treningu.
26. Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Stawienie
się na zajęcia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się to ryzyko podjąć, biorąc udział w treningu na własną odpowiedzialność.
27. Organizator zaleca Uczestnikom wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić
brak przeciwskazań do udziału w treningach.
28. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne, należy natychmiast przerwać trening i zgłosić dolegliwość trenerowi.

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem pełnoletni/nia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zajęciach.
4. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tych zajęć.
Jednocześnie:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora grupy biegowej WROCLAW MARATHON TEAM Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018.1025) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku
na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach, bilbordach, itp.
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt. 1 powyżej adres bądź na adres e-mail: .
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z uczestnictwem
w zajęciach biegowych WROCLAW MARATHON TEAM – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe, przekazywać informacje dotyczące zajęć, w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków.)
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,
2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom świadczącym usługi internetowe.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt. 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: .
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach biegowych WROCLAW MARATHON TEAM.
10. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„WROCLAW MARATHON TEAM”

Zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin, oświadczenie oraz klauzulę informacyjną.

Jakich informacji szukasz?

PKO Wieczorny

Bieg Rodzinny

Dla mediów

 

Trwa proces przyznawania akredytacji na 7. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Uprawniają one do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 15. czerwca 2019 r.

Dla mediów

Pytania i odpowiedzi