REGULAMIN ZAJĘĆ „WROCLAW MARATHON TEAM”

 

1. Organizatorem cyklu zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” jest Gmina Wrocław- Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

2. Zajęcia biegowe mają na celu promocję aktywnego trybu życia oraz rekreacji ruchowej, jako jednego z elementów zdrowego trybu życia, a także promocję Wrocławia, jako miasta przyjaznego biegaczom.

3. Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowany na konkurencje biegowe, w tym również ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.

4. W treningach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w treningu biegowym.

5. W treningach mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania, również początkujący.

6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania, zaakceptowania 

i podpisania niniejszego regulaminu.

7. Zajęcia biegowe „WROCLAW MARATHON TEAM” odbywać się będą cyklicznie, 2 razy w tygodniu dla każdego z miejsc spotkań we Wrocławiu: Stadion Olimpijski i park Grabiszyński w okresie od 2 marca do 24 września 2020 r. 

(z wyłączeniem dni świątecznych). Zaleca się przybycie 15 minut wcześniej. Trening zaczyna się punktualnie 

o wyznaczonej godzinie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku treningów. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailowa lub telefoniczną.

9. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych trenerów, wyznaczonych do tego przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. 

10. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora.

11. Zaleca się, aby Uczestnicy zajęć mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania oraz do aktualnych warunków pogodowych.

12. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom, którzy w jakikolwiek sposób przeszkadzają lub naruszają bezpieczeństwo innych Uczestników zajęć.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania treningów, jak również pracy prowadzących zajęcia.

15. Zaleca się regularne uczestnictwo w zajęciach w celu osiągnięcia optymalnego przygotowania do startu w 8. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie oraz 38. PKO Wrocław Maratonie.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki.

17. Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłata w kwocie 39 złotych uiszczana jest do 10 dnia każdego miesiąca, 

a w przypadku rozpoczynania zajęć, przed pierwszym treningiem na konto bankowe Gminy Wrocław – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, 51- 612 Wrocław al. I. J. Paderewskiego 35, o numerze: 44 1020 5226 0000 6602 0416 4851 z dopiskiem WMT – imię i nazwisko uczestnika. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi, bez względu na frekwencję Uczestnika.

18. Dla Uczestnikom, którzy rozpoczną zajęcia najpóźniej do 14 kwietnia 2020 r. oraz wykażą minimum 90 % frekwencji podczas zajęć, Organizator umożliwia udział w 8. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie i/lub 38. PKO Wrocław Maratonie przy uiszczeniu najniższej opłaty startowej (limit 50 miejsc). O kolejności miejsc decyduje najwyższa frekwencja na zajęciach. W powyżej określonych przypadkach Organizator pomaga przy załatwianiu spraw formalnych. 

19. Miejsce startowe uzyskane w sposób opisany w pkt 19 jest przypisane imiennie i  nie może zostać zbyte, ani odstąpione innej osobie. W przypadku zaistnienia określonej niniejszym punktem okoliczności, osoba, jako nieuprawniona nie zostanie dopuszczona do udziału w maratonie.

20. Warunkiem rozpoczęcia zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zapoznanie się, akceptacja i podpisanie regulaminu zajęć WROCLAW MARATHON TEAM oraz klauzuli informacyjnej, 

a także dokonanie opłaty określonej w pkt. 18.

21. Limit Uczestników zajęć wynosi 200 osób. O przyjęciu do grupy biegowej decyduje kolejność wpłat.

22. Organizator zapewnia Uczestnikom grupy biegowej WROCLAW MARATHON TEAM:

1) pełną obsługę trenerską podczas trwania cyklu zajęć,

2) gwarancję wzięcia udziału w 8. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie i/lub 38. PKO Wrocław Maratonie 

    w przypadku określonym w pkt. 19, 

3) zapewnienie dostępu do szatni VIP uczestnikom 8. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, w przypadku gdy uczestnictwo uzyskane zostało w sposób określony w pkt 19.

23. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.

24. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników treningów. Jednocześnie informuje, że nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku 

z obecnością i/lub uczestnictwem w treningu.

25. Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 

i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Stawienie się 

na zajęcia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem 

w treningu i dobrowolnie zdecydował się to ryzyko podjąć, biorąc udział w treningu na własną odpowiedzialność.

26. Organizator zaleca Uczestnikom wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwskazań do udziału w treningach.

27. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne, należy natychmiast przerwać trening i zgłosić dolegliwość instruktorowi.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem pełnoletni/nia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

3. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zajęciach. 

4. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tych zajęć. 

5. Oświadczam, że w przypadku, gdyby mój stan zdrowia uległ zmianie nie przystąpię do zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM”. 

Jednocześnie:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w związku z powyższym oświadczeniem. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji umowy, tj. wzięcia udziału w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM”

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatorów na mój adres mailowy informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych.

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora grupy biegowej „WROCLAW MARATHON TEAM” Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku 

na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach, bilbordach, itp.

f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym 

jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora Ochrony Danych na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail: .

3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z uczestnictwem w „WROCLAW MARATHON TEAM” – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków). W przypadku oświadczenia, że znajduje się Pana/i w dobrym stanie zdrowia oraz ewentualnego wyrażenia zgody na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/i zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:

1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,

2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom świadczącym usługi internetowe.

5. Pana/i  dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków 

i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora.

6. Ma Pan/i prawo wycofania zgody, dostępu do swoich danych, ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail:

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach „WROCLAW MARATHON TEAM”. W przypadku oświadczenia, że znajduje się Pana/i w dobrym stanie zdrowia oraz ewentualnego wyrażenia zgody na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/i zgody.

9. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„WROCLAW MARATHON TEAM”

Zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin, oświadczenie oraz klauzulę informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w związku z powyższym oświadczeniem. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji umowy, tj. wzięcia udziału w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM”
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatorów na mój adres mailowy informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora grupy biegowej „WROCLAW MARATHON TEAM” Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach, bilbordach, itp.
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych

Jakich informacji szukasz?

PKO Wieczorny

Bieg Rodzinny

Dla mediów

 

Trwa proces przyznawania akredytacji na 7. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Uprawniają one do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 15. czerwca 2019 r.

Dla mediów

Pytania i odpowiedzi