REGULAMIN ZAJĘĆ „WROCLAW MARATHON TEAM”

 

1. Organizatorem cyklu zajęć biegowych „Wroclaw Marathon Team” jest Gmina Wrocław- Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.
2. Zajęcia biegowe mają na celu promocję aktywnego trybu życia oraz rekreacji ruchowej, jako jednego z elementów zdrowego trybu życia, a także promocję Wrocławia, jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowany na konkurencje biegowe, w tym również ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.
4. W treningach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w treningu biegowym.
5. W treningach mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania, również początkujący.
6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania, zaakceptowania
i podpisania niniejszego regulaminu.
7. Zajęcia biegowe „Wroclaw Marathon Team” odbywać się będą cyklicznie, 2 razy w tygodniu dla każdego z miejsc spotkań we Wrocławiu: Stadion Olimpijski i park Grabiszyński w okresie od 11 maja do 24 września 2020 r.
(z wyłączeniem dni świątecznych). Zaleca się przybycie 15 minut wcześniej. Trening zaczyna się punktualnie
o wyznaczonej godzinie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku treningów. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailowa lub telefoniczną.
9. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych trenerów, wyznaczonych do tego przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.
10. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora.
11. Zaleca się, aby Uczestnicy zajęć mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania oraz do aktualnych warunków pogodowych.
12. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom, którzy w jakikolwiek sposób przeszkadzają lub naruszają bezpieczeństwo innych Uczestników zajęć.
14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania treningów, jak również pracy prowadzących zajęcia.
15. Zaleca się regularne uczestnictwo w zajęciach w celu osiągnięcia optymalnego przygotowania do startu w edycjach PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, Wrocław Maratonu oraz Wrocławskiego Biegu Niepodległości.
16. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć
i materiałów wideo z wizerunkiem Uczestników, wykonywanych podczas treningów i imprez biegowych, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki.
18. Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłata w kwocie 39 złotych uiszczana jest do 10 dnia każdego miesiąca,
a w przypadku rozpoczynania zajęć, przed pierwszym treningiem na konto bankowe Gminy Wrocław – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, 51- 612 Wrocław al. I. J. Paderewskiego 35, o numerze: 44 1020 5226 0000 6602 0416 4851 z dopiskiem WMT – imię i nazwisko uczestnika. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi, bez względu na frekwencję Uczestnika.
19. Warunkiem rozpoczęcia zajęć biegowych WROCLAW MARATHON TEAM jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zapoznanie się, akceptacja i podpisanie regulaminu zajęć WROCLAW MARATHON TEAM oraz klauzuli informacyjnej,
a także dokonanie opłaty określonej w pkt. 18.
20. Organizator zapewnia Uczestnikom grupy biegowej WROCLAW MARATHON TEAM pełną obsługę trenerską podczas trwania cyklu zajęć.
21. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.
22. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników treningów. Jednocześnie informuje, że nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w treningu.
23. Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Stawienie się
na zajęcia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w treningu i dobrowolnie zdecydował się to ryzyko podjąć, biorąc udział w treningu na własną odpowiedzialność.
24. Organizator zaleca Uczestnikom wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwskazań do udziału w treningach.
25. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne, należy natychmiast przerwać trening i zgłosić dolegliwość instruktorowi.
26. Uczestnik przystępując do zajęć ma świadomość panującej pandemii Covid-19 i zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że jestem pełnoletni/nia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć biegowych „Wroclaw Marathon Team” i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zajęciach.
4. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach biegowych „Wroclaw Marathon Team” na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tych zajęć.
Jednocześnie:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora grupy biegowej WROCLAW MARATHON TEAM Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018.1025) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku
na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach, bilbordach, itp.
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym 

jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora Ochrony Danych na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail: .

3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z uczestnictwem w „WROCLAW MARATHON TEAM” – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków). W przypadku oświadczenia, że znajduje się Pana/i w dobrym stanie zdrowia oraz ewentualnego wyrażenia zgody na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/i zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:

1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,

2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom świadczącym usługi internetowe.

5. Pana/i  dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków 

i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora.

6. Ma Pan/i prawo wycofania zgody, dostępu do swoich danych, ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail:

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach „WROCLAW MARATHON TEAM”. W przypadku oświadczenia, że znajduje się Pana/i w dobrym stanie zdrowia oraz ewentualnego wyrażenia zgody na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/i zgody.

9. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„WROCLAW MARATHON TEAM”

Zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin, oświadczenie oraz klauzulę informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w związku z powyższym oświadczeniem. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji umowy, tj. wzięcia udziału w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM”
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatorów na mój adres mailowy informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez nich obecnie i w przyszłości imprez sportowych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora grupy biegowej „WROCLAW MARATHON TEAM” Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach, bilbordach, itp.
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych

Jakich informacji szukasz?

logo wieczorny

logo wieczorny

 PKO Wieczorny Bieg Rodzinny


 

PKO Wieczorny

Bieg Rodzinny

Dla mediów

 

Trwa proces przyznawania akredytacji na 8. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Uprawniają one do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 18. czerwca 2022 r.

Wnioski akredytacyjne prosimy przesyłać na adres: 
.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
Imię i Nazwisko,
Email,
Telefon,
Nazwę redakcji.

Logo 8. PKO Nocny Wrocław Półmaraton pobierz
Plakat 8. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu pobierz
Trasa 8. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu pobierz

Medal 8. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu pobierz

Wesprzyj Fundację Ukraina pobierz


 

Dla mediów

                                      #POMOCDLAUKRAINY
 

Ulotka B5 

#POMOCDLAUKRAINY

Pytania i odpowiedzi