REGULAMIN ZAJĘĆ „WROCLAW MARATHON TEAM”

1. Organizatorem cyklu zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” jest Gmina Wrocław- Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.
2. Zajęcia biegowe mają na celu promocję aktywnego trybu życia oraz rekreacji ruchowej, jak jednego z elementów zdrowego trybu życia, a także promocję Wrocławia, jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowany na konkurencje biegowe, w tym również ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.
4. W treningach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w treningu biegowym.
5. W treningach mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania, również początkujący.
6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania, zaakceptowania
i podpisania niniejszego regulaminu.
7. Zajęcia biegowe „WROCLAW MARATHON TEAM” odbywać się będą cyklicznie, 2 razy w tygodniu
dla każdego z miejsc spotkań we Wrocławiu: Stadion Olimpijski i park Grabiszyński w okresie
od 2 marca do 27 września 2019 r. (z wyłączeniem dni świątecznych). Zaleca się przybycie 15 minut wcześniej. Trening zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku treningów. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailową lub telefoniczną.
9. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych trenerów, wyznaczonych do tego przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.
10. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń trenera.
11. Zaleca się, aby Uczestnicy zajęć mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania
oraz do aktualnych warunków pogodowych.
12. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom, którzy w jakikolwiek sposób przeszkadzają
lub naruszają bezpieczeństwo innych Uczestników zajęć.
14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania treningów, jak również pracy prowadzących zajęcia.
15. Zaleca się regularne uczestnictwo w zajęciach w celu osiągnięcia optymalnego przygotowania do startu w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie oraz 37. PKO Wrocław Maratonie.
16. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć
i materiałów wideo z wizerunkiem Uczestników, wykonywanych podczas treningów i imprez biegowych, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki.
18. Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłata w kwocie 39 złotych uiszczana jest do 10 dnia każdego miesiąca,
a w przypadku rozpoczynania zajęć, przed pierwszym treningiem na konto bankowe Gminy Wrocław – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, 51- 612 Wrocław al. I. J. Paderewskiego 35, o numerze: 44 1020 5226 0000 6602 0416 4851 z dopiskiem WMT – imię i nazwisko uczestnika. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi, bez względu na frekwencję Uczestnika.
19. Dla Uczestników, którzy rozpoczną zajęcia najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. oraz wykażą minimum 90 % frekwencji podczas zajęć, Organizator umożliwia udział w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie i/lub 37. Wrocław Maratonie przy uiszczeniu najniższej opłaty startowej (limit 50 miejsc). O kolejności miejsc decyduje najwyższa frekwencja
na zajęciach. W powyżej określonych przypadkach Organizator pomaga przy załatwianiu spraw formalnych.
20. Miejsce startowe uzyskane w sposób opisany w pkt. 19 jest przypisane imiennie i nie może zostać zbyte, ani odstąpione innej osobie. W przypadku zaistnienia określonej niniejszym punktem okoliczności, osoba, jako nieuprawniona nie zostanie dopuszczona do udziału w półmaratonie.
21. Warunkiem rozpoczęcia zajęć biegowych WROCLAW MARATHON TEAM jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zapoznanie się, akceptacja i podpisanie regulaminu zajęć WROCLAW MARATHON TEAM oraz klauzuli informacyjnej,
a także dokonanie opłaty określonej w pkt. 18.
22. Limit Uczestników zajęć wynosi 200 osób. O przyjęciu do grupy biegowej decyduje kolejność wpłat.
23. Organizator zapewnia Uczestnikom grupy biegowej WROCLAW MARATHON TEAM:
1) pełną obsługę trenerską podczas trwania cyklu zajęć,
2) gwarancję wzięcia udziału w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie i/lub 37. Wrocław Maratonie
w przypadku określonym w pkt. 19,
3) zapewnienie dostępu do szatni VIP uczestnikom 7. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, w przypadku
gdy uczestnictwo uzyskane zostało w sposób określony w pkt 19.
24. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Uczestników.
25. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników treningów. Jednocześnie informuje, że nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w treningu.
26. Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Stawienie
się na zajęcia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się to ryzyko podjąć, biorąc udział w treningu na własną odpowiedzialność.
27. Organizator zaleca Uczestnikom wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić
brak przeciwskazań do udziału w treningach.
28. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne, należy natychmiast przerwać trening i zgłosić dolegliwość trenerowi.

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem pełnoletni/nia i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zajęciach.
4. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach biegowych „WROCLAW MARATHON TEAM” na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tych zajęć.
Jednocześnie:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatora grupy biegowej WROCLAW MARATHON TEAM Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018.1191) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018.1025) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku
na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, prezentacjach, bilbordach, itp.
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt. 1 powyżej adres bądź na adres e-mail: .
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z uczestnictwem
w zajęciach biegowych WROCLAW MARATHON TEAM – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe, przekazywać informacje dotyczące zajęć, w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków.)
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,
2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom świadczącym usługi internetowe.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt. 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: .
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach biegowych WROCLAW MARATHON TEAM.
10. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.

Jakich informacji szukasz?

PKO Wieczorny

Bieg Rodzinny

Dla mediów

 

Trwa proces przyznawania akredytacji na 7. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Uprawniają one do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 15. czerwca 2019 r.

Dla mediów

Pytania i odpowiedzi